POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DUQUES DE BERGARA, S.L. PER A CANDIDATS

Duques de Bergara, S.L., amb domicili a: Carrer Bergara 11, 08002 Barcelona (en endavant, Duques de Bergara) informa el CANDIDAT que les dades de caràcter personal consignades en el seu currículum vitae, com també les que es generin o sol·licitin durant l'entrevista, seran incorporades a un fitxer responsabilitat de Duques de Bergara, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.

Duques de Bergara tractarà les dades de caràcter personal del CANDIDAT amb la finalitat de gestionar la seva candidatura en els processos de selecció de personal presents o futurs.

Les seves dades podran ser comunicades a entitats pertanyents al mateix grup empresarial de Duques de Bergara, que podran estar ubicades en tercers països, àdhuc en països on la legislació no exigeix un nivell de seguretat adequat a criteri del Director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les esmentades entitats, les seves activitats i ubicacions podran ser consultades a través del LLOC WEB: www.cataloniahotels.com.

EL CANDIDAT podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita al domicili indicat anteriorment o enviant un correu electrònic a news@cataloniahotels.com.

En cas que el CANDIDAT no sigui seleccionat per a aquest procés de selecció, Duques de Bergara conservarà les seves dades durant el termini d'un any en cas que la seva candidatura resultés interessant per a processos futurs.

Si el CANDIDAT no desitja que les seves dades siguin conservades durant aquest termini, podrà exercir el seu dret de cancel·lació seguint el procediment descrit anteriorment.

Després d'un termini d'un any, Duques de Bergara podrà tornar a posar-se en contacte amb vostè per sol·licitar l'actualització de les seves dades i la renovació del seu consentiment per conservar-los durant un any més.

EL CANDIDAT manifesta haver llegit i entès aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT i consent expressament el tractament de les seves dades d'acord amb les condicions expressades.