WEB NOTICE EN JURIDISCHE INFORMATIE

1. INLEIDING
Deze website is eigendom van Promotora Kasde S.A., een Spaanse onderneming met maatschappelijke zetel te c/ Castellnou 61, 08017 Barcelona, met telefoonnummer 932360000, fiscaal identificatienummer A-08405490 en ingeschreven in het handelsregister van Barcelona, volume 2765, sectie 2ª, folio 229, pagina 29428, vermelding 1ª.


2. GEBRUIKSVOORWAARDEN
Toegang tot deze website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers, impliceert geen enkele commerciële relatie tussen Promotora Kasde S.A. en de gebruiker en impliceert kennisneming en aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden. Als u deze niet aanvaardt, verzoeken wij u de website niet te gebruiken. De informatie op deze website is actueel op de datum van de laatste bijwerking. Promotora Kasde S.A. behoudt zich het recht voor de informatie op deze website bij te werken, te wijzigen of te verwijderen. Indien een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of buiten werking wordt verklaard, blijft de rest van de gebruiksvoorwaarden in de overeengekomen voorwaarden gehandhaafd.

3. INTELLECTUEEL EIGENDOM
De website en de inhoud ervan, met inbegrip van de ontwerpen, teksten, grafieken, logo's, iconen, knoppen, alsmede de software, handelsnamen, handelsmerken, werken, illustraties, foto's of industriële tekeningen en alle andere tekens die vatbaar zijn voor industrieel en commercieel gebruik (i) zijn eigendom en bezit van Promotora Kasde S.A. of van derde eigenaars ervan die naar behoren toestemming hebben gegeven voor hun opname op de website en (ii) worden beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom. In geen geval zal het begrepen worden dat Promotora Kasde S.A. enige licentie verleent of afstand doet, deze rechten overdraagt, geheel of gedeeltelijk overdraagt, noch enig recht of verwachting van recht, en in het bijzonder, van wijziging, transformatie, exploitatie, reproductie, distributie of openbare mededeling van deze inhoud zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Promotora Kasde S.A. of van de overeenkomstige eigenaars. De gebruikers mogen de website en de inhoud ervan uitsluitend gebruiken voor persoonlijk en privégebruik. Elk ander gebruik is verboden en vereist de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Promotora Kasde S.A..

4. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS
In het algemeen moeten gebruikers altijd handelen in overeenstemming met de wet, de goede gebruiken en de eisen van goede trouw, door de nodige zorgvuldigheid te betrachten en zich ervan te onthouden de website te gebruiken op een manier die de normale werking van de website, het eigendom of de rechten van Promotora Kasde S.A., haar leveranciers, andere gebruikers of derden in het algemeen kan belemmeren, beschadigen of aantasten.


5. FRAUDEBESTRIJDING
Catalonia Hotels & Resorts voert geen promoties of biedt geen andere pakketten aan dan die welke op haar officiële website staan, noch voert zij telefonische marketingcampagnes. In geval van twijfel over de echtheid van een ontvangen aanbieding of promotie kunt u contact met ons opnemen via onze officiële website www.cataloniahotels.com


6. EXTERNE LINKS
Het is uitdrukkelijk verboden hyperlinks voor commerciële doeleinden aan te brengen op websites die niet tot Promotora Kasde S.A. behoren en die toegang geven tot onze website, zonder de voorafgaande toestemming van Promotora Kasde S.A. In geen geval impliceert het bestaan van hyperlinks op websites die niet tot onze website behoren het bestaan van commerciële of handelsbetrekkingen met de eigenaar van de website waar de hyperlink wordt aangebracht, noch de aanvaarding door Promotora Kasde S.A. van de inhoud of diensten ervan. In ieder geval is Promotora Kasde S.A. niet verantwoordelijk voor het gebruik of de inhoud van websites van derden die naar de website verwijzen.


7. RECHT EN JURISDICTIE
De gebruiksvoorwaarden van de website zijn onderworpen aan het Spaanse recht en alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden beslecht door de rechtbanken en gerechtshoven van de stad Barcelona, Spanje, die exclusieve jurisdictie hebben over elke andere jurisdictie. Dit doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de consument in het geval dat de gebruiker de status van consument en gebruiker heeft overeenkomstig de bepalingen van wet 1/2007, die de herziene tekst van de algemene wet ter verdediging van consumenten en gebruikers goedkeurt, alsmede andere aanvullende wetten of de op enig moment geldende regelgeving die deze wet vervangt.

 

8. TRANSPARANTIE
In overeenstemming met de Spaanse nationale en regionale wetgeving inzake subsidies en transparantie is, waar van toepassing, informatie opgenomen over overheidssubsidies die in Spanje zijn ontvangen door bedrijven die hotels exploiteren onder het merk Catalonia Hotels & Resorts.

- Hocatsaséis, S.L.U., subsidie van de regering van de Canarische Eilanden (Spanje): klik hier
- Duques de Bergara, S.L.U., subsidie van het stadsbestuur van Zaragoza (Spanje):  klik hier
- Amhude, S.A.U., subsidie van het Ministerie van Cultuur, Toerisme en Sport van de Gemeenschap van Madrid (Spanje) onder het "Recovery, Transformatie- en veerkrachtplan (gefinancierd door de Europese Unie) Next Generation EU: klik hier
- Mikado, S.A.U., subsidie van de regering van de Balearen (Spanje) voor de aankoop van bedhefmechanismen in toeristische instellingen (2022): klik hier
- Arc de Triomf, S.L., subsidie van de regering van de Balearen (Spanje) voor de aankoop van bedhefmechanismen in toeristische instellingen (2022): klik hier
- Niu, S.A.U., subsidie van de regering van de Balearen (Spanje) voor de aankoop van bedhefmechanismen in toeristische instellingen (2022): klik hier
- Sabel de Servicios, S.L.U., subsidie van de regering van de Balearen (Spanje) voor de aankoop van bedhefmechanismen in toeristische instellingen (2022): klik hier

9. ETHIEK EN GOEDE GOVERNANCE

Gelijktijdig met het 40-jarig bestaan van het bedrijf en in volledige uitbreidings- en groeifase heeft de Raad van Bestuur de Ethische Code van Catalonia Hotels & Resorts goedgekeurd, met als doel de principes en waarden vast te leggen die de basis vormen voor de ontwikkeling van al onze activiteiten. De Ethische Code is van toepassing op werknemers, managers, leden van het leidinggevend orgaan en leden van de belangengroepen van het bedrijf, met begrip voor deze doeleinden klanten, leveranciers en alle natuurlijke of rechtspersonen die een relatie hebben met Catalonia Hotels & Resorts.

U kunt hier het Ethics Channel-beleid en de Code of Ethics Statement hier controleren.

 

10. NIET-FINANCIËLE INFORMATIE
In overeenstemming met het Spaanse Wetboek van Koophandel is de geconsolideerde niet-financiële informatie (CFIS) per jaar opgenomen van de groep vennootschappen die hotels exploiteren onder het merk Catalonia Hotels & Resorts.

- Niet-financiële informatie over het afgelopen jaar (2022), klik hier.
- Niet-financiële informatie voor andere jaren: 2021 2020  2019  2018

11. FISCALE INFORMATIE VOOR BUITENLANDSE BEDRIJVEN
U kunt hier de fiscale gegevens raadplegen van de buitenlandse bedrijven die via deze website verkopen. aquí.