AVÍS WEB I INFORMACIÓ LEGAL

1. Introducció

Aquesta pàgina web és titularitat de Promotora Kasde S.A., societat espanyola amb domicili a c/ Castellnou 61, 08017 Barcelona, amb número de telèfon 932360000, número d'identificació fiscal A-08405490 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 2765, secció 2a, foli 229, full 29428, inscripció 1a.

condiciones

2. Condicions d'ús.

L'accés a aquest web és responsabilitat exclusiva dels usuaris, no suposa l'establiment de cap tipus de relació de caràcter comercial entre Promotora Kasde S.A. i l'usuari i implica el coneixement i l'acceptació de les condicions d'ús. En cas de no acceptació, preguem que no en faci ús.

La informació que apareix en aquest web és la informació vigent en la data de la darrera actualització. Promotora Kasde S.A. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest web.

Si una de les estipulacions d'aquestes condicions d'ús fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les condicions d'ús es mantindran en els termes acordats.

propiedad

3. Propietat intel·lectual i industrial.

El web i els seus continguts, inclosos els dissenys, textos, gràfics, logos, les icones, els botons, com també el software, els noms comercials, les marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial (i) són propietat i titularitat de Promotora Kasde S.A. o de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió al web i (ii) estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas no s'entendrà que Promotora Kasde S.A. concedeix cap llicència o fa cap renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni que es confereix cap dret ni expectativa de dret i, en especial, d'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l'autorització expressa prèvia i escrita de Promotora Kasde S.A. o dels titulars corresponents.

L'usuari només pot utilitzar el web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà que l'usuari obtingui l'autorització prèvia expressa i escrita de Promotora Kasde, S.A.

Obligacions dels usuaris.

4. Obligacions dels usuaris.

Amb caràcter general, els usuaris hauran d'obrar sempre conforme a la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, fent servir la diligència deguda i abstenint-se d'utilitzar el web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del web, els béns o drets de Promotora Kasde, S.A., els seus proveïdors, la resta d'usuaris o, en general, de qualsevol tercer.


5. Prevenció del frau

Catalonia Hotels & Resorts no realitza promocions ni ofereix paquets diversos als que apareixen a la seva web oficial, així com tampoc realitza campanyes de màrqueting via telefònica. En cas de dubte sobre l'autenticitat d'una oferta o promoció rebuda, contacta amb nosaltres a la nostra web oficial www.cataloniahotels.com

Enllaços a webs de tercers.


6. Enllaços a webs de tercers.

Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços amb finalitats comercials en pàgines web alienes a Promotora Kasde S.A. que permetin l'accés al nostre web, sense el consentiment previ de Promotora Kasde S.A. En cap cas l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens al nostre web implicarà l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de Promotora Kasde S.A. dels seus continguts o serveis. En qualsevol cas, Promotora Kasde S.A. no es responsabilitza de l'ús o el contingut de webs de tercers que puguin enllaçar amb el web.

Legislació aplicable i jurisdicció competent.


7. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Les condicions d'ús del web se sotmeten a la legislació espanyola i les controvèrsies sorgides es resoldran davant dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, els quals tindran competència exclusiva i excloent davant qualsevol altre fur. Tot això serà sense perjudici de la competència dels Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor en el cas que l'usuari tingui la condició de consumidor i usuari segons el que preveu la Llei 1/2007, per la qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, com també altres lleis complementàries o la normativa vigent que la substitueixi en cada moment.

8. Transparència

En compliment de la legislació espanyola estatal i autonòmica en el seu cas, sobre Subvencions i Transparència, s'inclou informació sobre les subvencions públiques rebudes a Espanya per les empreses que operen hotels sota la marca Catalonia Hotels & Resorts.

- Hocatsaséis, S.L.U.,  subvenció del Govern de Canàries (Espanya): clic aquí
- Duques de Bergara, S.L.U., subvenció de l'Ajuntament de Saragossa (Espanya): clic aquí

9. Ètica i Bon Govern

Coincidint amb el 40 aniversari de la companyia i en plena fase d'expansió i creixement, l'Òrgan d'Administració ha aprovat el Codi Ètic de Catalonia Hotels & Resorts, amb l'objectiu de recollir els principis i valors que constitueixen la base per al desenvolupament de totes les nostres activitats. El Codi Ètic és aplicable a empleats, directius, membres de l'òrgan d'administració i membres dels Grups d'Interès de la companyia, entenent a aquest efecte a clients, proveïdors i totes aquelles persones físiques o jurídiques que mantinguin algun tipus de relació amb Catalonia Hotels & Resorts.

Pots consultar la Política del Canal Ètic aquí, i la Declaració del Codi Ètic aquí.

 

10. Informació no financera

En compliment del Codi de Comerç Espanyol, s'inclou l'Estat d'Informació No Financera Consolidat (EINFC) per anys del grup d'empreses que operen hotels sota la marca Catalonia Hotels & Resorts.

- Informació no financera de l'últim any (2022), clic aquí.
- Informació no financera d'altres anys: 2021 2020  2019  2018

11. Dades fiscals societats estrangeres

Pots consultar les dades fiscals de les societats estrangeres que comercialitzen a través de la present web aquí.